БАРЛЫҚ МҮДДЕЛІ ТҰЛҒАЛАРҒА

Осымен, Сіздерді «EU Bank («Еуразиялық банк» АҚ ЕБ)» АҚ (бұдан әрі – EU Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – ҚР ҰБ) Басқармасының 29.04.2016 жылғы №122 Қаулысына сәйкес 2016 жылдың «03» мамырында EU Банкке ҚР ҰБ №7 «Еуразиялық банк» АҚ қосылу арқылы ерікті қайта ұйымдастыру Рұқсаты (бұдан әрі – Қайта ұйымдастыру) берілгендігі туралы хабарлаймыз.

2016 жылдың «03» мамырындағы қайта ұйымдастыру шеңберінде EU Банк және «Еуразиялық банк» АҚ арасында өткізу актісіне қол қойылды. Аталған өткізу актісіне қол қою нәтижесінде EU Банктың барлық мүлкі, құқықтары мен міндеттері «Еуразиялық банк» АҚ-на берілді.

2016 жылдың «03» мамырынан бастап EU Банк клиенттерінің барлық шоттары «Еуразиялық банк» АҚ-на берілді. Шоттарға қызмет көрсету «Еуразиялық банк» АҚ-ның келесі филиалдарында жүргізіледі:

Сіз «Еуразиялық банк» АҚ филиалдарының тізімімен www.eubank.kz сілтемесіне өту арқылы таныса аласыз.

Қосымша ақпараттар үшін «Еуразиялық банк» АҚ Байланыс орталығына хабарласа аласыз:

Сіздерге түсіністіктеріңіз үшін алғыс айта отырып, ерекше ілтипатымызды білдіреміз!


ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

Настоящим, АО «EU Bank (ДБ АО «Евразийский банк»)» (далее – EU Банк) уведомляет Вас о том, что в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБ РК) №122 от 29.04.2016г., «03» мая 2016 года EU Банку было выдано Разрешение №7 НБ РК на осуществление добровольной реорганизации путем присоединения к АО «Евразийский банк» (далее – Реорганизация).

В рамках Реорганизации с «03» мая 2016 года между EU Банк и АО «Евразийский банк» был подписан передаточный акт, в связи с чем, все имущество, права и обязанности EU Банк переданы АО «Евразийский банк».

С «03» мая 2016 года все счета клиентов EU Банка переведены в АО «Евразийский банк» и обслуживание счетов производится в филиалах АО «Евразийский банк»:

Вы можете ознакомиться со списком филиалов АО «Евразийский банк» пройдя по ссылке www.eubank.kz

За дополнительной информацией Вы можете также обратиться в Контакт-центр АО «Евразийский банк»:

Благодарим Вас за понимание и выражаем особую благодарность!


TO ALL INTERESTED PARTIES

Hereby JSC «EU Bank (SB of «Eurasian Bank» JSC)» (hereinafter – EU Bank) advises you that in accordance with the Resolution of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – NBRK) dated 29.04.2016 No.122 on May 3, 2016, EU Bank obtained the Permit No.7 of NBRK for voluntary reorganization by merger to «Eurasian Bank» JSC (hereinafter – Reorganization).

On May 3, 2016, within the Reorganization EU Bank and «Eurasian Bank» JSC signed the Transfer Act and all property, rights and liabilities of EU Bank has been transferred to «Eurasian Bank» JSC.

Therefore starting from May 3, 2016, all EU Bank’s clients’ accounts are transferred to «Eurasian Bank» JSC and served at the following branch offices of «Eurasian Bank» JSC:

You can find the list of branch offices of «Eurasian Bank» JSC at www.eubank.kz

For more information, please, contact the Contact-Center of «Eurasian Bank» JSC:

With special appreciation and gratitude for your understanding JSC «EU Bank (SB of «Eurasian Bank» JSC)»!